POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadania przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Sebastiana Nadolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „IMPOLEX BEST TYRES” z siedzibą w 96-316 Międzyborów, ul. Bohaterów 27, NIP: 529 167 57 67, REGON: 141 342 040, telefon kontaktowy: (22) 720 18 22 lub (22) 720 18 23, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
  a) w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: 05-090 Raszyn, ul. Pruszkowska 73,
  b) drogą elektroniczną na adres: pruszkowska@impolex.com.pl
 4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowywstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. 05-090 Raszyn, ul. Pruszkowska 73.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
DOKUMENTY:

regulamin-sklepu-impolex.pdf

formularz-zgloszenia-reklamacji-impolex.pdf

oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-impolex.pdf

pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy-impolex.pdf

polityka-prywatnosci-impolex.pdf