REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.impolex.com.pl 

Sprzedawca: Sebastian Nadolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „IMPOLEX BEST TYRES” z siedzibą w 96-316 Międzyborów, ul. Bohaterów 27, NIP: 529 167 57 67, REGON: 141 342 040, telefon kontaktowy: (22) 720 18 23, poczta elektroniczna: sklep@impolex.com.pl.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedającego są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Towary został wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.  
 2. W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta tzw. dokumentu gwarancyjnego, w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane w Sklepie internetowym, podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 5. UWAGA: Podane na stronie Sprzedawcy ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przewoźnika, sposobu dostawy, rodzaju przesyłki i widoczny jest przed akceptacją Regulaminu i finalizacją zamówienia.

§2 

Realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpływu.
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta jest indywidualnie określony dla każdego Towaru i jest szczegółowo podany w opisie danej produktu. 
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki dostawcy). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu  doręczenia. 
 4. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu otrzymana płatności od Kupującego.
 5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§3 

Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora zaakceptowanego przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 2. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia. 
 3. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia lub odbierane osobiście pod adresem podanym w wiadomości określającej dokładny termin wydania Towaru przez Sprzedającego.  
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomóc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

§4

 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24)
 2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez:
 • SGB - BANK S.A. na numer konta: 87 9304 0002 0000 8761 3000 0010,
 1. za pobraniem, 
 2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru  
 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru rachunkiem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem.
 2. Kupujący powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia dokonania zakupu. W przypadku braku stwierdzenia płatności w określonym terminie i braku informacji od Klienta o przyczynie takiego stanu rzeczy, po tym terminie wysyłamy wiadomość prywatną z przypomnieniem o konieczności dokonania zapłaty. W razie dalszego braku wpłaty unieważniamy zamówienie. 

§ 5 

Opłata depozytowa oraz zwrot zużytych akumulatorów

 1. Zgodnie  treścią art. 54 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Sprzedawca pobiera każdorazowo opłatę depozytową w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 0/100) za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowianej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowianego, od Klientów, którzy po dokonaniu zakupu baterii samochodowej lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych nie przekazali Sprzedawcy zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych. 
 2. Sprzedający, wydaje każdorazowo potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w pkt. 1. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia od Klienta zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta opłaty depozytowej, opłata depozytowa jest przekazywana na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego według siedziby Sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty od Klienta.
 5. Sprzedawca, w swojej siedzibie (§ 1 pkt. 3), przyjmuje nieodpłatnie zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe 
 6. Sprzedawca informuje, iż na stronach internetowych urzędów marszałkowskich dostępne są informacje o miejscach odbioru i punktach zbierania zużytych baterii i akumulatorów.
 7. Informacja o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów samochodowych zorganizowanych przez wprowadzającego do obrotu baterie i akumulatory samochodowe, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii lub akumulatora.

§ 6

Rękojmia za wady Towaru

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Kupującego będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Sprzedawcy tj. 05-090 Raszyn, Pruszkowska 73.
 7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Kupującego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy, według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje w razie pytań Klienta o dalszym postępowaniu w tym o sposobie zwrotu Towaru. 
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości. 
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 pkt ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8

 Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. 
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu Internetowego. 
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 5. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Formularz zgłoszenia reklamacji do pobrania: https://impolex.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/2.-Formularz-zgłoszenia-reklamacji_sklep.impolex.com_.pdf

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadania przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Sebastiana Nadolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „IMPOLEX BEST TYRES” z siedzibą w 96-316 Międzyborów, ul. Bohaterów 27, NIP: 529 167 57 67, REGON: 141 342 040, telefon kontaktowy: (22) 720 18 23, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
 1. w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: 05-090 Raszyn, ul. Pruszkowska 73,
 2. drogą elektroniczną na adres: sklep@impolex.com.pl

 1. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta. 

 1. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu. 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego. 
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności 
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru. 
 5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. 05-090 Raszyn, ul. Pruszkowska 73.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy do probania: https://impolex.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/3.-Oświadczenie-o-odstąpienie-od-umowy_sklep.impolex.com_.pdf